Informácie o spracúvaní osobných údajov

Účelom tejto informácie je vysvetliť ako spoločnosť Dan-Slovakia Agrar, a.s., so sídlom 932 01 Veľký Meder, Nový Dvor, Slovenská republika, IČO: 36 240 729, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10177/T (ďalej len „spoločnosť“) spracúva osobné údaje dotknutých osôb a aké sú ich práva podľa nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov.

1. Ako spoločnosť získava osobné údaje

Spoločnosť získava údaje nasledovnými spôsobmi:

 • priamo od svojich klientov, zamestnancov, obchodných partnerov, uchádzačov o zamestnanie pri uzatváraní zmluvy;
 • z verejne dostupných zdrojov, ako sú napríklad verejné registre a evidencie;
 • od osôb, ktoré dobrovoľne poskytli spoločnosti svoje osobné údaje a udelili jej súhlas na ich spracúvanie (osobne, písomne, telefonicky, emailom, prostredníctvom webovej stránky spoločnosti, a pod.);
 • od osôb, ktoré vstupujú do objektov spoločnosti (vrátane záznamov z kamerového systému spoločnosti).

Spoločnosť získava a spracúva osobné údaje len v rozsahu, ktorý je primeraný účelu ich spracúvania. Osobitný dôraz pritom spoločnosť kladie na bezpečnosť a ochranu osobných údajov a práva dotknutých osôb.

 2. Aký je právny základ a účel spracúvania

Spoločnosť spracúva osobné údaje na základe nasledovných právnych titulov ustanovených nariadením a zákonom o ochrane osobných údajov:

Oprávnený záujem

Spoločnosť môže spracúvať osobné údaje dotknutých osôb, ak je to nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti alebo tretích osôb, avšak s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžiadajú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa. Takýmito oprávnenými záujmami spoločnosti sú najmä:

 • ochrana  práv, ktoré spoločnosti vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov a zmlúv vo vzťahu k zmluvným partnerom a iným osobám; na tento účel spoločnosť uchováva osobné údaje najviac po dobu nevyhnutnú na ochranu takýchto práv a oprávnených záujmov;
 • ochrana majetku, života a zdravia; na tento účel spoločnosť uchováva osobné údaje osôb vstupujúcich do objektov spoločnosti po dobu nevyhnutnú na ochranu týchto práv;

Plnenie zmluvy

Spoločnosť spracúva osobné údaje dotknutých osôb pre účely súvisiace s plnením zmluvných záväzkov oboch zmluvných strán, a to najmä uzavretie, zmeny a ukončenie zmluvy. Poskytnutie osobných údajov dotknutou ososbou spoločnosti v nevyhnutnom rozsahu je podmienkou uzavretia zmluvy.

Spoločnosť uchováva osobné údaje pre účely plnenia zmluvy počas doby trvania zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou a dotknutou osobou a nevyhnutný čas po jeho skončení.

Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti obchodnej komunikácie a obchodnej činnosti prevádzkovateľa je príprava a realizácia podnikateľských aktivít prevádzkovateľa, v rámci ktorej dochádza k spracúvaniu identifikačných údajov obchodných partnerov, dodávateľov a odberateľov prevádzkovateľa, vrátane kontaktných údajov ich štatutárnych orgánov, zamestnancov a iných fyzických osôb, pokiaľ je spracúvanie ich osobných údajov nevyhnutné na dosiahnutie stanovného účelu prevádzkovateľa, a ďalších informácií o obchodných partneroch prevádzkovateľa, údajov týkajúcich sa zmluvných vzťahov s obchodnými partnermi a údajov obsiahnutých v komunikácii medzi prevádzkovateľom a jeho obchodnými partnermi.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia a v prípade, ak je obchodný partner fyzickou osobou, tak je právnym základom plnenie zmluvy a vykonávaní opatrení pred uzatvorením zmluvy v rámci obchodnej činnosti prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.

Plnenie zákonnej povinnosti

Spoločnosť môže spracúvať osobné údaje vrátane ich poskytovania štátnym orgánom a iným osobám, ak jej takáto povinnosť vyplýva zo zákona. Spoločnosť môže z dôvodu zákonnej povinnosti napríklad poskytovať osobné údaje zdravotným poisťovniam, Sociálnej poisťovni, orgánom činným v trestnom konaní alebo iným orgánom či osobám.

Spoločnosť uchováva osobné údaje na účely plnenia právnej povinnosti najviac po dobu nevyhnutnú na plnenie príslušnej právnej povinnosti stanovenej všeobecne záväznými právnými predpismi.

V rámci plnenia povinnosti ustanovených právnými predpismi spracúvame osobné údaje (vrátane ich poskytovania iným subjektom) najmä na nasledujúce účely:

 • spracovanie daní a vedenie účtovníctva (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia),
 • personálna a mzdová agenda (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia),
 • BOZP (čl.6 ods. 1 písm. c) Nariadenia),
 • Správa registratúry.

Súhlas udelený dotknutou osobou

Spoločnosť spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe súhlasu výslovne udeleného dotknutou osobou.

Spoločnosť uchováva osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby najviac po dobu trvania takéhoto súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho čo nastane skôr.

Dotknutá osoba má právo súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek slobodne odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

3. Kto sú príjemcovia osobných údajov

Spoločnosť môže poveriť spracovaním osobných údajov tretie osoby, tzv. sprostredkovateľov. Sprostredkovateľmi spoločnosti sú napríklad osoby, ktoré pre spoločnosť zabezpečujú výkon niektorých služieb, napr. zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne, dôchodkové správcovské spoločnosti, subjekt zabezpečujúci pracovnú zdravotnú službu, subjekty zabezpečujúce poštové služby, poskytovateľ stravovacích služieb, spoločnosť, na ktorej serveroch sú osobné údaje uložené, dodávatelia zamestnávateľa, exekútori, externí daňoví poradcovia, audítori, poisťovne, spoločnosti vykonávajúce správu a podporu informačných technológií, advokátske kancelárie, poskytovatelia telekomunikačných služieb, poskytovatelia dátových uložísk, orgány verejnej moci, súdy a orgány činné v trestnom konaní.

Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje pre spoločnosť výlučne na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov, ktorá musí spĺňať požiadavky stanovené nariadením a zákonom o ochrane osobných údajov a spoločnosť v takýchto prípadoch striktne dbá na ochranu osobných údajov, ktoré poskytne sprostredkovateľom.

4. Aké sú práva dotknutých osôb

Dotknutá osoba má právo vyžadovať od spoločnosti:

 • potvrdenie, či sú alebo nie sú jej osobné údaje spracúvané; ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, môže dotknutá osoba vyžadovať poskytnutie akýchkoľvek dostupných informácií, pokiaľ ide o ich zdroj ("právo na prístup k osobným údajom");
 • ak sú jej osobné údaje spracúvané, získať prístup k osobným údajom a ďašie informácie a obdržať kópiu osobných údajov, ktoré spoločnosť spracúva ("právo byť informovaný o spracúvaní"); spoločnosť je oprávnená účtovať dotknutej osobe primeraný administratívny poplatok v súvislosti so žiadosťou o kópiu osobných údajov;
 • opravu nesprávnych/neúplných osobných údajov, ktoré spoločnosť spracúva ("právo na opravu");
 • výmaz osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v nariadení alebo zákone o ochrane osobných údajov; najmä ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich spoločnosť získala alebo spracúvala, ak dotknutá osoba odvolá súhlas a spoločnosť nemá iný právny základ na spracúvanie, ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu, alebo ak spoločnosť spracúvala osobné údaje nezákonne; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže dotknutá osoba požiadať o ich vrátenie ("právo na vymazanie");

Právo na vymazanie sa neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

 1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
 2. na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
 3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3 Nariadenia;
 4. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 Nariadenia, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené vyššie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
 5. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 • obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených uvedených v nariadení a zákone o ochrane osobných údajov; napríklad, ak dotknutá osoba oznámi, že spoločnosť o nej spracúva nesprávne osobné údaje, môže požiadať, aby sa tieto osobné údaje nespracúvali až do ich opravy ("právo na obmedzenie");
 • získanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla spoločnosti v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte; dotknutá osoba má právo na prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sú splnené podmienky uvedené v nariadení a zákone o ochrane osobných údajov ("právo na prenosnosť");
 • namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a sú nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme ("právo namietať");
 • v prípade ak právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov udelený spoločnosti s účinkami od momentu odvolania súhlasu ("právo odvolať súhlas");
 • pri podozrení, že sa jej osobné údaje neoprávnene spracúvajú, podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, telefónne čislo: +421 2 3231 3220, www.dataprotection.gov.sk.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva v zmysle nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov môže uplatniť zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby v zmysle nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, ktorá nežije, môže uplatniť blízka osoba.

5. Ako môžu dotknuté osoby uplatniť svoje práva

Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva písomne u prevádzkovateľa (vrátane správy zaslanej prostredníctvom elektronickej pošty), pričom z obsahu jej žiadosti musí vyplývať, že uplatňuje niektoré zo svojich vyššie uvedených práv; v takom prípade sa žiadosť považuje za podanú podľa Nariadenia.

V prípade, že si dotknutá osoba uplatňuje niektoré z vyššie uvedených práv dotknutej osoby podľa Nariadenia a z podanej žiadosti nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že prevádzkovateľ má oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej danú žiadosť.

 Kontaktné údaje prevádykovateľa, na ktorých možno uplatniť právo dotknutej osoby sú nasledovné:

 • poštovou zásielkou (podpis dotknutej osoby musí byť úradne osvedčený) zaslanou na adresu sídla spoločnosti: 932 01 Veľký Meder, Nový Dvor;
 • e-mailom na adresu spoločnosti mail@dsa.sk;